SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”


Remissvar på SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete” från klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow Sweden

Remissvar på SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete” från klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow Sweden

Sammanfattande synpunkter på SOU 2007:2 förslag

Rainbow instämmer betänkandets följande förslag och synpunkter:

  • Respekten för den enskildes uppfattning om vilken insats han/hon är betjänt av
  • Behovet av att ha ett samhällsekonomiskt synsätt när en insats beslutas och ska betalas av en myndighet. Metoden med Socioekonomiska bokslut (Cost Benefit analyser) hjälper till att hålla fokus på effektivitet och helhetskostnader och helhetsintäkter
  • Att sociala företag och andra tredje sektororganisationer också ska kunna vara leverantörer och ta ansvar för ”arbetssökande med svag förankring på arbetsmarkanden”.
  • Att nystartsjobb kompletteras med etableringsjobb och ekonomiska medel avsätts för detta
  • Mentorskap bör provas

Rainbow noterar att sociala företag är ett bredare begrepp än social kooperativ och instämmer i att dessa skulle kan spela en större roll i arbetsintegrering på olika områden än vad som idag sker
Rainbow instämmer att krav på från socialtjänsten kopplat till försörjningsstödet måste vara kompetenshöjande för den enskilde och inte förnedrande pysselsättning.
Rainbow instämmer i det önskvärda med en ”ingång” för att komma i åtnjutande av samhällets olika rehabiliteringsåtgärder. ”Svarte Petter” spelet måste stoppas.
Förvärvsstimulans på 1500 kr bör införas i förhållande till försörjningsstödet, likaså ska skolungdomar kunna sommarjobba utan neddragit försörjningsstöd för familjen
Yrkesförberedande ettåriga utbildningar ska också kunna skapas för vuxna som under lång tid varit borta från arbetslivet på grund av exempelvis tidigare missbruk
Nya jobb behövs inte minst för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden genom exempelvis missbruk och social utslagning. Här kan de sociala förtagen spela betydande roll på grund av sin unika kunskap om social utslagna eftersom företagen drivs och leds av människor som tidigare själva varit utslagna.

Synpunkter på resonemangen i betänkandets i olika delar

Betänkadet framhåller vikten av att den enskildes uppfattningar och synpunkter respekteras och tas tillvara i möjligast mån när åtgärder planeras och vidtas för att få en enskild i arbete. Riktigt påpekas att detta är en grundläggande förutsättning för ett lyckat resultat i slutändan. Det betyder att försök att med endast ”piska” tvinga den arbetslöse till arbete med stor sannolikhet kommer att misslyckas. Under flera decennier har det varit alldeles för mycket piska och alldeles för lite morrötter inom det som kallas ”arbetslinjen” från många socialtjänstförvaltningars sida. Det räcker här med att nämna misslyckanden som ”Alby- och Uppsalamodellerna”. En nu pågående uppmärksammad verksamhet i samma anda är den sk ”Skärholmsmodellen.. Alla dessa modeller misstror i grunden de arbetslösas egen önska att ha ett arbete, men det måste vara meningsfullt arbete och anpassat till de eventuella social, fysiska eller psykiska funktionshinder som kan finnas hos den arbetssökande.   (Sid. 21 SOU 2007:2)

Betänkandet påtalar vikten att ett socioekonomiskt synsätt (Cost Benefit analyser) ligger till grund när man värderar insatser och dess kostnader för olika åtgärder. Offentlig sektors stuprörsagerande förhindrar ofta effektiva insatser därför att kostnaden för en offentlig myndighets insats kan överstiga den betalande myndighetens intäkter, medan däremot samhällsekonomiskt kan insatsen vara mycket lönsam. (Se exempelvis, ) (sid. 21)

Betänkandets förslag om att flera leverantörer ska erbjudas möjligheter att ta på sig ansvaret för ”arbetssökande med svag förankring på arbetsmarknaden är bra ” Rainbow förordar i detta sammanhang sociala företag d v s aktörer som inte primärt har ett krav på vinstmaximering, utan där ekonomiska överskott plöjs ner i verksamheten, för att antingen höja kvaliteten  eller/och utvidga verksamheten.  (Sid. 22)

Betänkandets diskussion om ”nystartsjobb” och ”etableringsjobb” för dem som inte omfattas av nystartsjobben är positivt och de ekonomiska incitament som förslås likaså. (Sid. 23/24)

Betänkandet förslag om mentorskap bör prövas. (Sid. 24)

Betänkandet skrivningar om ”Rehabilitering genom arbete i sociala företag” stöder Rainbow i sin helhet. Rainbow vill betona att begreppet ”sociala företag” är bredare, som också inkluderar de sociala kooperativen. Kännetecknande för de sociala företagen är att de har tydligt utsatta sociala mål, tillsammans med uttalade produktions- och vinstmål. (Sid. 25)

Betänkandets föreslagna förändring i SoL om det villkorandet som socialnämnden gör om klienten ska få uppbära helt eller delar av försörjningsstödet måste vara en arbetsmarknadsinsats som är personligen kompetenshöjande. Allt för många av de insatser som nu krävs upplevs som förnedrande och endast ett sätt att kontrollera och disciplinera den arbetslöse. (Sid. 26)

Betänkandet resonemang om ”En gemensam välfärdsorganisation” med en ”ingång” till rehabiliteringshjälp är helt nödvändig. Landet finns det idag alltför många ”Svarte Pettrar” som i en nedbrytande karusell förnekas stöd utan bara skickas till nästa myndighet. (Sid. 29)

Betänkandets förslag om att ”En förvärvsstimulans införs” på 1500 kronor för dem som har försörjningsstöd är en viktig förändring. Ur Rainbows synpunkt skulle en sådan förvärvsstimulans göra att många svårt marginaliserade människor skull vilja göra arbetsinsatser i den tredje sektorn organisationer. (Sid. 31)

Betänkandet skrivningar om de yrkesförberedande programmen för ungdomar leder för Rainbows del också till att påtala behovet av speciella yrkesutbildningar (förslagsvis ettåriga) för vuxna som tidigare varit långvarigt utslagna från arbetsmarknaden. (Sådana utbildningar finns nu inom bl. a Rainbows organisationer, exempelvis YES utbildningen på Basta)
(Sid. 32)

Betänkandets diskussion om att ”nya jobb behövs” instämmer Rainbow i. De sociala företagen kan här bidra till nya arbetsplatser och där det dessutom finns hög kompetens att lotsa in en tidigare socialt utslagna marginaliserade, eftersom de sociala företagens chefer, arbetsledare, och övrig personal själva en gång varit utslagna och marginaliserade. (Sid. 35)

Alec Carlberg, ordförande
Rainbow – Sweden

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten