SOU 2004:3, “Tvång och förändring”


Rainbow Swedens remissvar angående SOU 2004:3, “Tvång och förändring – Betänkande från LVM-utredningen”.

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Rainbow Swedens remissvar angående SOU 2004:3, “Tvång och förändring -
Betänkande från LVM-utredningen”.

Rainbows organisationer har en bred erfarenhet av missbruk och social utslagning och många medlemmar har egen erfarenhet av tvångsåtgärder i olika former, bl a LVM. Vi arbetar med dygnet runt rehabilitering och kamrat-stödjande verksamhet. Vi kan erbjuda boendealternativ, vi har byggt upp egna arbetsplatser och kan erbjuda fritidsaktiviteter för människor med beroendeproblematik.

I samarbete med Stockholms stad genomför Rainbow ett projekt som riktar in sig på att ge stöd (boende, arbete och meningsfull fritid) till personer som genomgått rehabilitering – ett mycket eftersatt område vilket också LVM-utredningen visar på.
Rainbows verksamheter och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet och en vilja att förändra sitt liv. En förutsättning för detta är att verksamheterna bygger på frivillighet och respekt för den enskilda människan som söker sig till Rainbows organisationer. Vi värnar om humanistiska värderingar och mänskliga rättigheter. En av Rainbows viktigaste uppgifter är att försvara klienternas rätt att bli respektfullt bemött av det offentliga och få sina lagliga rättigheter tillgodosedda. Rättssäkerhetsfrågor står därför högt på dagordningen och detta gäller inte minst för klienter utsatta för olika former av tvångsingripanden. Flera av de ingående organisationerna har en mycket kritisk hållning till LVM och de förbättringar som nu föreslås ändrar inte på detta.

Synpunkter på utrednings förslag
Rainbow instämmer i utredningens förslag att förstärka rättsäkerheten för personer omhändertagna enligt LVM – att föreståndarnas beslutsrätt enligt LVM upphävs och att i stället beslutsbefogenheten tillkommer Statens institutionsstyrelse (SiS) och att beslut som fattas av SiS skall kunna överklagas till länsrätten.

Rainbow instämmer i utredningens förslag att polismyndighetens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande upphör och att denna enbart skall ankomma på socialnämnden och länsrätten.

Rainbow instämmer vidare i de förslag som ger socialnämnderna ökat ansvar för insatser såväl under som efter avslutad LVM-vård. Detta är naturligtvis viktigt i alla former av institutionsvård men samhället bör ha ett speciellt ansvar för de som berövats sin frihet för att beredas vård oberoende av samtycke. Därför borde 30 § LVM som ålägger socialnämnden att aktivt “verka för” bostad/arbete/utbildning samt att “se till” att den enskilde får personligt stöd eller behandling efter vårdtiden för att varaktigt komma ifrån missbruket kompletteras med en ändring i socialtjänstlagen som ger rätt till bistånd efter avslutad LVM-vård.

Utredningen konstaterar att det i hög grad är samma klienter som rör sig mellan olika huvudmän inom missbruksvården respektive kriminalvården. Man föreslår därför att framtida analyser av samhällets insatser mot narkotika- och alkoholmissbruk utgår från en helhetssyn som innefattar socialtjänstens, SiSs, kriminalvårdens och sjukvårdens verksamheter på området. Man föreslår att Regeringen närmare bör låta utreda denna fråga. Rainbow anser att denna helhetssyn även bör innefatta polisen. Med de begränsade resurser som står till förfogande bör naturligtvis de medel som står till polisens förfogande i kampen mot narkotika också vägas in för att få en balans mellan vård och kontroll för att på det effektivaste sättet komma åt missbruksproblematiken.

Slutligen vill Rainbow anföra att det är beklagligt att utredningen tolkat direktiven så snävt att man inte funnit anledning att föreslå en mera genomgripande översyn av LVM-lagstiftningen. Rainbow instämmer i stort med förslag som framkommer i de särskilda yttranden som avgivits. Som flera av de experter som avgivit särskilda yttranden påpekat har riksdagens revisorer under utredningstiden i en rapport Med tvång och god vilja – vad gör statens institutionsstyrelse? (2002/03:RR9) föreslagit att en ny utredning bör tillsättas med uppgift se över LVMs utformning och särskilt ta ställning till om det vore lämpligt begränsa tvångsvårdens mål till att bryta ett destruktivt missbruk och etablera kontakt mellan missbrukare och behandlingspersonal samt att begränsa tvångsvårdens tidsmässiga omfattning. Rainbow är av samma uppfattning som riksdagens revisorer och instämmer i de särskilda yttranden som avgivits i denna fråga.

Stockholm den 14 juni 2004

Arne Bogren
Verksamhetschef, Rainbow Sweden

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten