Socialpolitiskt program


Rainbows socialpolitiska program ligger till grund för alla våra verksamheter.

Rainbows uppdrag
Rainbow Sweden (RS) är klientrörelsens samarbetsorganisation, öppen för brukar och klientorganisationer. Under paraplyet Rainbow samlas organisationer som bedriver verksamheter för människor som befinner sig i missbruk och utanförskap. Det som enar och kännetecknar RS organisationerna är att det på alla nivåer i organisationerna finns en majoritet av människor som själva har varit klienter, patienter eller fångar.

Rainbow Sweden är en röst som utgår från de erfarenheter som klienter, patienter och fångar har samlat på sig under perioder av utanförskap. Det är uppenbart att utsatta människor behöver starka kollektiva röster som kan föra fram åsikter och uppfattningar utifrån personliga erfarenheter, både på individ – och samhällsnivå. Utgångspunkten är att det råder ett ojämlikt maktförhållande mellan en hjälpsökande och samhällets vårdapparat och dess personal.

Rainbow Swedens organisationer är praktiker. De innebär att de konkret erbjuder allt ifrån akut lindring för den hemlöse till olika former av behandling, rehabilitering och arbetsträning. Insatserna, som är frivilliga och utgår ifrån den enskilde personens förväntningar och val, att själv vilja förändra sin situation.

Den marginaliserade människan
Långvarigt missbruk kräver ofta långvarig rehabilitering. Oavsett hur utanförskapet har uppstått så leder det till fysiska och psykiska konsekvenser. De fysiska konsekvenserna kan visa sig som bostads- och arbetslöshet, stora skulder, dålig hälsa och inte sällan också kriminalitet. De psykologiska effekterna kan innebära en förlorad självkänsla och rädsla för att närma sig ett ”normalt liv” med ett någorlunda avspänt förhållande till andra människor i drogfria vardagssituationer. En framgångsrik rehabilitering bygger på att den egna önskan om förändring kombineras med positiva stegvisa förändringar. Det innebär att en egenmaktprocess (empowerment) påbörjas.

Bostad, arbete och hälsa
Förutsättningen för att en rehabilitering ska ha en rimlig chans att bli framgångsrik är att individen kan tillförsäkras en viss grundtrygghet i form av bostad, tillgång till hälso- och sjukvård samt en meningsfull sysselsättning eller arbete.

Bostaden innebär en fristad, där nyckeln till ytterdörren är förutsättningen för individen att i egen takt och med bibehållen integritet kunna rör sig mot en förbättrad livssituation. Tillgången till en egen bostad betyder inte att andra stöd- och rehabiliteringsinsatser är obehövliga.

Arbete och sysselsättning får varken bli ett sätt att fördriva tiden eller att från samhällets sida kontrollera och disciplinera människor. Arbetet har inte enbart uppgiften att lära människor ett yrke eller att kunna försörja sig. Riktigt och rätt organiserat arbete är en del i rehabiliteringen, d. v. s. en del i egenmaktsprocessen som leder till en utveckling av individens självkänsla. Detta kräver att individen ser att dennes ansträngningar betyder något, och inte bara är meningslös ”pysselsättning”.

Tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård ska vara en rättighet även under tider av aktivt missbruk. Också personer med pågående missbruk har rätt att skydda sin hälsa utan att mötas av moralism och avståndstagande.

Ett tydligt exempel på denna moralism är de långdragna diskussionerna och oenigheterna om sprutbytesprogrammen. Rainbow Swedens uppfattning är att sprutbytesprogram kopplat till medicinska och sociala insatser ska erbjudas i hela landet. Likaså ska de som behöver medicinering för att komma ur sitt missbruk ha tillgång till det. Patienter ska inte kunna uteslutas ur substitutionsprogram på lösa grunder och på ett rättslöst sätt.

Att lämna missbruket
Vägen bort från missbruk och social misär är lång och mödosam, och den är kantad av upp- och nedgångar. Verkligheten visar att vissa aldrig kommer att uppnå en varaktig alkohol- och/eller drogfrihet trots stora insatser från samhället och individen. Verkligheten visar också att det inte går att förutspå vem som kommer att lämna missbruket och vem som kommer att återfalla i en destruktiv droganvändning.

Varje drogberoende person är både en potentiell framtida drogfria och socialt integrerad person och en person som under resten av livet kommer att pendla mellan nyktra och drogfria perioder och återfall. Denna ovisshet innebär att ett civiliserat samhälles uppgift är att se till att människor överlever även under svårt missbruk. En död missbrukare kan aldrig rehabiliteras, vilket däremot en levande kan.

Den självklara sanningen är att människor är olika och har olika sätt att hantera sina önskningar och förhoppningar. I teorin är det få som motsätter sig detta. I verklighetens missbruksvård är denna sanning inte alltid giltig. Alltför ofta erbjuds en klient enbart det som vid ett givet tillfälle anses vara effektivt och gångbart, oavsett vilka den enskildes uttalade önskningar och motiv är. Missbrukarvården måste i sitt vårdutbud erbjuda mångfald istället för vad som i en viss tid är på modet, och som innebär enfald.

Rainbow – det är vi
Rainbow Sweden bildades 1996, med syftet att skapa och öka förutsättningarna för samarbete mellan klientdrivna organisationer. Idag består Rainbow Sweden av nio organisationer. Deras verksamheter är vitt skilda, men vad de har gemensam är uppgiften att förbättra livsvillkoren för människor som befinner sig i utanförskap och missbruk, med alla dess konsekvenser.

För de organisationer som bedriver dygnet runt rehabilitering har Rainbow Sweden utveckla ett speciellt kvalitetssäkringssystem, Rainbow Quality System (RQS). Rainbow Sweden står för drygt tio procent av landets totala utbud av dygnet-runtrehabilitering.

Basta Gruppen; www.basta.se
Comigen; www.comigen.nu
Comintegra; www.comintegra.se
Convictus; www.convictus.org
Dianova; www.dianovasverige.org
Länkarna Huddinge; www.huddingelankarna.com
Nobba Brass & Nubbe; www.nobba.nu
Prima Gruppen (fd Johanneshovslänkarna) www.primagruppen.se

Antaget av Rainbows styrelse den 16 juni 2010