Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”


Rainbow Swedens remissvar angående promemorian ”Utökad möjlighet till
drogkontroll i häkte”.

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Rainbow Swedens remissvar angående promemorian ”Utökad möjlighet till
drogkontroll i häkte”.

Som framgår av promemorian har regeringen inom ramen för sin narkotikapolitiska handlingsplan 2002 avsatt medel för en särskild satsning på narkotikaområdet inom kriminalvården .En av målsättningarna med narkotikasatsningen är att samtliga narkotikamissbrukare som kommer i kontakt med kriminalvården skall identifieras och erbjudas vård. Från Rainbow Swedens utgångspunkt är det naturligtvis viktigt att så sker och att hinder för detta undanröjs. Rainbow Sweden är förespråkare för en utvidgad användning av ”kontraktsvård”, en generösare bedömning vad gäller behandling utanför anstalt (§ 34 placeringar), bra förberedelser inom anstalterna för – såväl placeringar enligt §34 KVAL som inför villkorlig frigivning. Vi har vid olika tillfällen påpekat de brister som föreligger vad gäller samarbete mellan kriminalvården och kommunerna. I många fall har dessa brister lagt hinder i vägen för en adekvat behandling av missbrukare intagna på anstalt eller som varit föremål för utredning angående ”kontraktsvård”. Detta är fortfarande det främsta hindret för att kunna nå målet att erbjuda alla missbrukare möjlighet till rehabilitering.

I promemorian föreslås en ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållan m.fl. Syftet med denna ändring är att intagen i häkte som via provtagning vill visa att han eller hon är drogfri genom samtycke ska ha möjlighet att så sker. Eftersom rättsläget är oklart huruvida detta i dag är möjligt synes detta ändringsförslag vara adekvat. Rent generellt vill vi dock varna för den övertro som ofta finns när det gäller användningen av urinprov som ett medel i narkotikabekämpningen.

Rainbow Sweden tillstyrker det presenterade förslaget till ändring i lagen om behandling av häktade och anhållna m. fl.

Stockholm den 24 januari 2005

Arne Bogren
verksamhetschef

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten