Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende


Rainbow- Swedens remissvar på ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende”

Rainbow- Swedens remissvar på ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende”

Sammanfattning
Rainbow instämmer i SoS uppfattning att farmakologisk underhållsbehandling vid opiatmissbruk är hälso- och sjukvård grundad på beprövad erfarenhet och vetenskap. Därmed har sådan farmakologisk behandling en given plats i det totala utbudet av vård- och rehabiliteringsinsatser för människor med opiatberoende.
För att en rehabilitering ska bli framgångsrik och långvarig krävs inte bara ett avstående från droganvändning utan också att de sociala och psykologiska förutsättningarna förändras så att ett långvarig drogfrihet blir möjligt. Det är därför av stor vikt att patienten/klienten också stöds i arbetet att förändra hela sin livssituation.

Rainbows principiella inställning till farmakologisk behandling vid opiatberoende
Rainbow anser att det behövs olika och individuellt anpassade vård- och rehabiliteringserbjudande för människor med beroendeproblematik. Detta innebär för Rainbows del att läkemedelsassisterad behandling för vissa människor kan vara till hjälp och ibland också fråga om överlevnad för vissa patienter/klienter.
Den farmakologiska behandlingen ska stödjas av sociala och insatser och annat som garanterar patienten/klienten en möjlig väg bort från det tidigare missbrukets konsekvenser och miljöer. Sådana insatser kan vara av psykologisk och/eller social karaktär, ett värdigt boende och arbete/sysselsättning.
Den farmakologiska behandlingen får inte användas som ett påtryckningsmedel eller hot – vare sig inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten – och vare sig vid behandlingens påbörjande eller vid dess eventuella avslutande.

Rainbow stödjer SoS förslag specifikt i följande delar:

  • Att underhållsbehandling betraktas som hälso- och sjukvård som grundar sig på beprövad erfarenhet och vetenskap.
  • Att underhållsbehandling kan påbörjas inom kriminalvården och inte heller automatisk avslutas vid en eventuell häktning av en patient som behandlas farmakologiskt för opiatberoende.
  • Att patienten/klientens aktiva medgivande för informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten krävs. Och att det ska dokumenteras i vårdplanen vad som patienten medgett kring informationsutbyte mellan de bägge huvudmännen på området.
  • Att en eventuell nedtrappning / avveckling av underhållsbehandlingen ska ske med stor lyhördhet till patientens behov och uttalade önskemål.
  • Att uteslutning kan ske i följande fall:

- Har upprepade återfall i missbruk av narkotika
- Missbrukar alkohol i en sådan omfattning att det innebär medicinsk risk
- Upprepade gånger har manipulerat urinprov
- Har begått våldsbrott i samband med behandlingen

Rainbow stödjer inte SoS förslag specifikt i följande delar
Att underhållsbehandling inte får ges till den som är under 20 år. Det ska vara vårdbehovet som styr om underhållsbehandling ska användas och inte administrativt bestämda mål som i fallet med åldersgränsen 20 år.
Att patienten kan uteslutas ur behandlingen om han/hon har handlat med narkotika. Att handla med narkotika är ett narkotikabrott och ska behandlas och dömas efter de lagar och av de juridiska institutioner som är avsedda för detta. Det är inte hälso- och sjukvårdens uppgift att vare sig döma eller straffa patienter som begår kriminella handlingar.

För Rainbow-Sweden

Alec Carlberg, ordförande

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten