Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)


Angående en utbildning till rehabiliterings/ behandlingsassisten för yrkesverksamma inom missbruksrehabilitering, men oberoende av tidigare uppnådd utbildningsnivå.

Stockholm den 23 juni 2010

Till: Missbruksutredningen SoU 2008:04                                                                                                   Socialdepartementet                                                                                                                                                      103 33 Stockholm

Angående en utbildning till rehabiliterings/ behandlingsassisten för yrkesverksamma inom missbruksrehabilitering, men oberoende av tidigare uppnådd utbildningsnivå.

Inom den sociala ekonomins område finns ett flertal organisationer som bedriver rehabilitering/behandling för människor med alkohol- och/eller drogberoende. Många av dessa rehabiliteringsorganisationer har ett stort antal anställda, ibland i stort sett samtliga, som själva har rehabiliterat sig från ett tidigare missbruk och utanförskap.
Dessa människor med tidigare egen missbrukserfarenhet har en stor kunskapsbas som kan vara väl lämpad för att arbete med rehabilitering av människor som fortfarande befinner sig i missbruk, men har en önska att lämna utanförskapet.  Denna erfarenhetsbas måste tas tillvara och godkännas som legitim i arbetet att rehabilitera människor med beroendeproblem.  Antalet slutenvårdsplatser i Sverige som drivs av människor utan formell akademisk kunskap är stort, hur stort mer exakt är inte känt av oss.  Rainbows organisationers dygnet runt platser uppgår idag till drygt 10 procent av landets totala utbud, eller i reella tal till omkring 400 platser. Till detta kommer ett antal platser som andra brukarorganisationer och/eller sociala brukarstyrda företag driver.
Vi vill därför föreslå Missbruksutredningen (SoU 2008:04) att lägga ett förslag om att utreda inrättandet av en speciell utbildning som i första hand vänder sig till människor med egna tidigare erfarenheter av missbruk och som idag arbetar med rehabilitering, men som saknar formell behörighet till ”traditionella” utbildningsvägar.
Utbildningen kan med fördel också vända sig till professionella yrkesutövare, som idag kommer i kontakt med missbruksproblematiken utan att för den skull ha det som sitt huvudsakliga arbetsområde, exempelvis sjuksköterskor, läkare och undersköterskor med flera.

I Sydeuropa finns sådana utbildningar, i exempelvis Spanien är dessa yrkes- och akademiska kurser upplagda på tre nivåer; a) en grundläggande utbildning som ges under ett års tid och kan genomgås samtidigt som man arbetar kvar på sin arbetsplats. Nivå b) är en fortbildningsnivå d v s en kortare fortbildningskurs för att hålla sig ajour med vad som händer inom området missbruk och rehabilitering, nivå c) är ett samarbete med universitet där man också kan erhålla ett akademisk certifikat på genomgången utbildning.

Vårt förslag; är att i en första fas skapas förutsättningar för att utarbeta en grundutbildning med förslagsvis ett halvt eller ett år lång utbildningstid. En sådan utbildning bör innehålla bland annat vissa grundteman som;

  • Etik i dess olika aspekter inom det sociala rehabiliteringsarbetet (ska genomsyra alla områden som nedan nämns)
  • Kunskap om de lagar och förordningar som omgärdar rehabiliteringsarbete
  • Klienters rättsäkerhet och den egna viljans betydelse
  • Kvalitetssäkringens och dokumentationens betydelse
  • Övergripande information/introduktion om olika tillämpade rehabiliterings- och behandlingsmetoder (mångfald istället för enfald i landets rehabiliteringsutbud)
  • Professionella yrkesroller och samverkan kring en ”klient”
  • Introduktion till ”kommunikation och gruppdynamik”

Utbildningens praktiska uppläggning; bör vara en blandning av teori, praktik, återkommande samlingar (exempelvis veckovisa) samt kortare praktiktillfällen hos andra rehabiliterings – och vårdgivare). En stor del av kursen sker via datoriserad distansläsning och med regelbundet återkommande examinationstillfällen. Detta betyder att en anställd kan gå utbildningen och fortfarande arbeta kvar på sin arbetsplats.

Utbildningens certifiering; ett krav är att kursen ger en certifiering som är gångbar i hela landet och att därmed personer som genomgått utbildningen tillerkänns kompetens som behövs för att ansvara för och bedriva dygnet runt rehabilitering som då också erkänns vid exempelvis anbuds- och upphandlingsförfarande från kommuner, landsting och stat.

Hur gå vidare, förslag; Missbruksutredningen konstaterar att ett behov föreligger av en utbildning som i första hand vänder sig till människor som arbetar med rehabilitering men saknar formell utbildningsnivå, utan istället har en erfarenhetsbaserad kunskap bygd på ett tidigare eget utanförskap.

Utbildningens framväxt; ska ske på ett sätt som garanterar att erfarenheter av att arbete med missbruksrehabilitering kombinerat med erfarenhet av tidigare eget utanförskap integreras med både specifika och allmängilltig erfarenhet och kunskap som en bra rehabilitering/vård måste erbjuda.

Cirpriana de Arteaga,  Dianova/Rainbow
Michele Bellasich, Dianova/Rainbow
Alec Carlberg, Rainbow/Prima Gruppen
Bo Holmberg, Prima Gruppen/Rainbow

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten