Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare


Rainbows remissvar på Ds 2004: Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare.

Sammanfattning – Rainbow anser:

  • Att sprututbyte ska vara en integrerade del av den reguljära sjukvården – infektionssjukvården – och därmed lyda under HSL och andra överväganden som styr hälso- och sjukvården.
  • Att använd spruta och kanyl personligen ska inlämnas för att nya ska lämnas ut.
  • Att sprutubytesprogram inte ska vara tillståndspliktiga hos Socialstyrelsen (SoS).
  • Att sjukvårdshuvudmännen själva efter behovsbedömning beslutar om öppnande av sprutbytesprogram.
  • Att kravet på en fungerande kommunal och landstingskommunal missbrukarvård inte ska avgöra huruvida sprututbytesprogram får öppnas eller inte.

Rainbows erfarenheter i fråga om infektionssjukdomar och sprututbyte
Rainbow-Sweden är en paraplyorganisation som idag samlar nio klient- och brukarstyrda organisationer. Den överväldigande majoriteten av medlemmarna har egna erfarenheter av missbruk och social utslagning. Betydelsefullt i detta sammanhang är att ett antal medlemmar genom ett tidigare användande av orena sprutor och kanyler idag lever med sviterna av hepatit- och hivsmitta.

En av rainbows medlemsorganisationer – Comesta – i Malmö har dessutom ett stort antal medlemmar som genom åren med förtroende vänt sig till sprututbytesverksamheterna i Malmö och Lund. En annan av Rainbows medlemsorganisationer – Convictus – är för närvarande engagerade i ett solidaritetsarbete i Estland där sprutbytesverksamhet är ett viktigt inslag i det förebyggande hälsoarbetet bland injektionsmissbrukare. Övriga organisationer i Rainbow är Basta Arbetskooperativ, Dianova, Global Youth, Huddingelänkarna, Länkarna Johanneshov, Nobba Brass & Nubbe (NBN) och Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL).
Rainbows organisationer bedriver praktisk missbruksrehabilitering och står idag för mer än tio procent av landets totala utbud av dygnet runt rehabilitering.

Rainbows principiella uppfattning
Samhället har tydligt och på många olika vis signalerat att narkotikaanvändning inte accepteras. Sverige har en långt driven restriktivitet mot narkotikabruk och det ultimata steget, att kriminalisera själva konsumtionen av illegala narkotikapreparat, med fängelsestraff som en möjlig konsekvens togs av riksdagen 1993. Trots detta fortsätter ett allt större antal människor att använda narkotika och riskerar därmed att hamna i ett beroende som hotar deras hälsa och ytterst deras liv. Det är i detta perspektiv frågan om möjligheten att få byta använda injektionsverktyg mot rena ska ställas. Ska samhället negligera dessa människors hälsa genom att förvägra injicerande narkomaner rätten att skydda sig från livshotande infektioner, med motivet att de själva har försatt sig i en risksituation som kan leda till beroende och därmed också ofta ett tvångsmässigt intag av narkotika? Många argumenterar idag för narkomani och alkoholism är att betrakta som sjukdomar. Utifrån ett sådant synsätt blir både kriminaliseringen av narkotikakonsumtionen och förvägrandet av den hälsopolitiska insatsen sprutbyte brott mot humanitära principer och medicinsk etik.

En grundläggande humanistisk princip är att alla människor ska ha rätt att skydda sin hälsa. Det gäller också de som har en livsföring som i sig inte kan sägas befrämja hälsa. Rökning, överdriven alkoholkonsumtion och mattintag som leder till övervikt är exempel på andra hälsofarliga levnadsvanor. Samhällets sätt att komma till rätta med dessa beteenden är i första hand genom information som visar på fördelarna med alternativa livsstilar som minskar hoten mot hälsan för den enskilde och därmed också sänker samhällets vårdkostnader på sikt. Om detta inte är en fullt ut framkomlig väg görs försök att via skatte- och/eller lagstiftningsvägen minska tillgängligheten av hälsofarliga produkter. Men hitintills har inte hotet om indragna eller uteblivna basala hälso- och sjukvårdsinsatser förts fram som en godtagbar väg att stävja ohälsosamt leverne.

Rainbow-Sweden anser att sprutbyte och sprututbytesprogram är en basal hälsopolitisk insats som injektionsmissbrukare ska ha tillgång till över hela landet. Därmed ska den också kopplas till och lyda under de lagar och den etik som reglerar hälso- och sjukvården i övrigt. Rätten till sprututbyte får inte förhindras eller motarbetas genom att narkotikapolitiska låsningar ges möjlighet att blockera upprättandet av sprututbytesprogram. Människors rätt till hälsa får vare sig användas i bestraffningssyfte – genom att förvägra sprututbyte – eller för att uppnå samhälleliga narkotikapolitiska målsättningar, som den om ”det narkotikafria samhället”.

Rainbows synpunkter på Ds 2004:6

Rainbow instämmer i bedömningen:
Att sprututbyte i kombination med andra stödinsatser kan fylla en viktig funktion i att förbättra injektionsmissbrukarnas totala hälsosituation.
Att sprututbytet i Skåne har visat att sprutbytesprogram för många missbrukare är den enda kontakten som upprätthålls med det övriga samhällets vård- och stödstrukturer
Att sprututbytesprogram ger möjligheter till kontakter som kan användas för att informera och motivera missbrukare att ta kontakt med myndigheter och organisationer som ett första steg bort från missbruk
Att använd spruta och kanyl personligen ska inlämnas för att nya ska lämnas ut

Rainbow avvisar följande förslag:
Att sprutubytesprogram ska vara tillståndspliktiga hos Socialstyrelsen och att ansökan om tillstånd ska göras av sjukvårdshuvudman tillsammans med en eller flera kommuner.
Ansvaret för hälso- och sjukvården vilar i Sverige på landstingen och ska så göras också i frågan om sprutubytesprogram. Sprututbytesprogram ska betraktas som reguljär hälso- och sjukvård och inrättas efter behovsbedömning gjord av varje enskild sjukvårdshuvudman. Tillsynsansvaret har SoS som för all annan hälso- och sjukvård.
Att tillgången till avgiftningsplatser och övrig missbrukarvård ska tas in i bedömningen huruvida sprutbytesprogram ska få startas eller fortleva.
Om kommuner eller landsting missköter eller inte tar ansvar för att det finns en fungerande missbrukarvård eller att behovet av avgiftningsplatser inte är tillgodosett får inte bestämma om injektionsmissbrukaren ska ha möjlighet att skydda sin hälsa eller inte genom sprututbyte. En direkt konsekvens av detta blir att likställdhet inom landet äventyras. Missbrukare i kommuner med dåligt utbyggd missbrukarvård riskerar att straffas dubbelt, de får varken vård eller tillgång till sprututbytesmöjligheter. Däremot bör framtida sprutubytesprogram i samarbete med socialtjänsten och frivilligorganisationer kunna ge goda kontaktmöjligheter som kan användas för att inleda en dialog med sprututbytespatienterna om vilken hjälp som de kan få för det egna missbruket.
Att en åldersgräns på 20 års tillämpas
Behovet av rena injektionsverktyg måste styra utbytet, inte patientens ålder. Vid 20 års ålder kan en person ha varit drogberoende och injektionsmissbrukare sedan många år. Det viktiga är att personalen vid sprutbytet har kompetens att bedöma en persons missbrukssituation.

För Rainbow-Sweden

Alec Carlberg, ordförande

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten